Santander

La directiva sobre mercats d'instruments financers

MiFID és la directiva europea relativa a instruments i mercats financers, traslladada a Espanya a través de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, de mercat de valors, i del RD 217/2008, de 15 de febrer, sobre el règim jurídic de les empreses de serveis d'inversió.

Podem resumir-ne els objectius de la manera següent:

  • Proporcionar un nivell de protecció més alt als clients i, especialment, a l'inversor detallista mitjançant l'establiment de normes de conducta i protocols d'organització i control.

  • Introduir un marc regulador comú per homogeneïtzar la prestació de serveis d'inversió als països de la Unió Europea.

La normativa MiFID suposa, per als clients als quals es prestin serveis d'inversió: (i) la necessària classificació del client i la comunicació de la classificació assignada; (ii) l'avaluació de la idoneïtat o de la conveniència en funció del servei d'inversió prestat, la classificació del client i el tipus d'instrument financer sobre el qual recaigui; (iii) l'aplicació de polítiques específiques per executar ordres i gestionar els conflictes d'interès, etc.

A través d'aquest apartat podreu trobar la informació actualitzada que Banco Santander facilita als clients pel que fa a la prestació de serveis d'inversió, la qual us recomana que llegiu:

Descarga el App Santander en Google Play
Descarga el App Santander en el App Store
Canal oficial de Banco Santander España en Twitter
Página oficial de Banco Santander España en Facebook
Canal oficial de Banco Santander España en Youtube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram